bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
26 March, 2019

Pressmeddelande Orezone har påbörjat en granskningsprocess hos en ny handelsplattform avseende notering av bolagets aktier

Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) har sedan den 27 februari 2019, när Spotlight Stock Market (”Spotlight”) aviserade att Bolaget skall genomgå en ny noteringsprövning, haft en dialog med Spotlight avseende noteringsprövningen. Det är styrelsens bedömning att noteringsprövningen är väsentligt mer omfattande än vad som motiveras av de förändringar som Bolaget kommer att genomgå och som kommunicerades genom pressmeddelanden den 25 februari 2019. Därutöver medför prövningen kostnader som är väsentligt högre än vad Bolaget kan bära och anser vara skäliga.

Styrelsen har därför påbörjat en granskningsprocess hos en ny handelsplattform, detta innebär att Bolaget inte kommer fullfölja den noteringsprövning som aviserats av Spotlight. Styrelsen har beslutat forcera sitt arbete med granskningsprocessen i syfte att möjliggöra en ny notering av Bolagets aktier före inledningen av teckningsperioden i den företrädesemission som idag har beslutats av extra bolagsstämma, d.v.s. senast den 17 april 2019. Avnotering från Spotlight förväntas ske senast dagen före teckningsperiodens inledning. Tidpunkter och övrig information om den eventuella nya noteringen respektive avnoteringen kommer att samordnas med respektive marknadsplats och kommuniceras separat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia, Verkställande Direktör, roberto.g@orezone.se

Martin Liljestrand, Styrelseledamot, martin.l@orezone.se, 070-355 15 60

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26/3 2019

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stock Market, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com