bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
28 June, 2018

Stämmokommuniké för årsstämma i Orezone

Aktieägarna i Orezone AB (publ) har den 28 juni 2018 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningarna i bolaget enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 464 606 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och arvoden 
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Claes Lindqvist, Otto Persson och Martin Liljestrand. Därtill nyvaldes Jan-Olof Arnbom som ordinarie styrelseledamot. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Claes Lindqvist till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 70 000 kronor till vardera styrelseledamot och styrelsens ordförande ska erhålla 150 000 kronor i styrelsearvode.

Bolagsordning
Stämman beslutade attändra bolagsordningen innebärande att;

§ 4 - aktiekapitalet utgör lägst 3 560 000 kronor och högst 14 240 000 kronor;

§ 5 - Antalet aktier skall vara lägst 178 000 000 och högst 712 000 000;

§ 7 - Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission med högst 90 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2017 kan rekvireras från bolaget. Den finns även tillgänglig på www.orezone.se.

Stockholm 28 juni 2018

Orezone AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta styrelseledamoten Martin Liljestrand, tel 070-355 15 60. E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com