bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
14 March, 2018

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Orezone

Aktieägarna i Orezone AB (publ) har den 14 mars 2018 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Val av styrelse

Lars Blixt nyvaldes till ordinarie styrelseledamot tillsammans med tidigare valda ordinarie styrelseledamöter Claes Lindqvist, Martin Liljestrand och Otto Persson. Lars Blixt är sedan hösten 2017 bolagets vd.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning innebärande att aktiekapitalet utgör lägst 1 180 000 kronor och högst 4 720 000 kronor samt att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 59 000 000 och högst 236 000 000.

Beslut om nyemission
Stämman beslutade att emittera högst 119 191 472 aktier till en teckningskurs om 0,05 kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 2 383 829,44 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 5 959 573,60 kronor före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen är hittills garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1 MSEK eller cirka 17 procent.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie i bolaget en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två (2) nya aktier. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 28 mars 2018.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med 3 april 2018 till och med den 20 april 2018 och såvitt avser garanters eventuella teckning av aktier ska teckning ske senast den 25 april 2018. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning senast den 20 april 2018. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 3 april 2018 till och med den 18 april 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Stockholm 14 mars 2018

Orezone AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta VD Lars Blixt, tel 070 355 15 60. E-post: info@orezone.se 

Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Denna information är insiderinformation som Orezone AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com