bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
25 februari, 2021

Eurobattery Minerals AB Bokslutskommuniké januari–december 2020

Fjärde kvartalet 2020 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -5 336 KSEK (-2 939 KSEK).
 • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,34 SEK (-0,30 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 786 KSEK (-3 493 KSEK).

Helåret 2020 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -14 028 KSEK (-11 809 KSEK).
 • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,89 SEK (-1,26 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 203 KSEK (-12 317 KSEK).

Viktiga händelser under perioden

 • Eurobattery Minerals har anslutit sig till Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Som medlem kommer Eurobattery Minerals att delta i och stödja trovärdig oberoende tredjepartsverifiering och certifiering med utgångspunkt i en standard för ”best practice” inom områden som behandlar olika miljöfrågor och sociala frågor relaterade till gruvdrift i industriell skala. [1]
 • FinnCobalt Oy, ett bolag som Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av, informerade bolaget om sin expansion i östra Finland med ett nytt beviljat reservationstillstånd för prospektering inom Hietajärviprojektet med mycket god potential. Projektet täcker över 289 km2 mark med hög potential för kobolt-, koppar-, nickel- och zinkförekomster. [2]
 • Under juni–juli 2020 genomförde bolaget en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Utnyttjandeperioden för optionerna avslutades den 16 oktober och totalt nyttjades 1 895 819 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 96 procent. Bolaget tillfördes därmed cirka 22,7 MSEK före emissionskostnader. [3]
 • Bolaget har förlängt samarbetet med Uppsala universitet och stöder universitetet i sin ansökan till den svenska innovationsmyndigheten Vinnova i ett projekt som fokuserar på nya och moderna metoder för att utvinna sällsynta jordartsmetaller från skiffrarna i Fetsjön och andra apatitrika fyndigheter i Sverige. Vinnova förväntas meddela sitt beslut i början av våren 2021. [4]
 • Eurobattery Minerals och AGH University of Science and Technology i Krakow i Polen utökar sitt samarbete med ett projekt vars mål är att identifiera de viktigaste mineralen som innehåller batterimetallen vanadin och utveckla metoder för att utvinna metallen så effektivt som möjligt. I detta forskningsprojekt kommer forskare att använda alunskiffer från Eurobattery Minerals projekt Fetsjön i norra Sverige. Tidigare resultat från 52 kärnborrhål och kemiska analyser bekräftar att alunskiffrarna i Fetsjön innehåller stora mängder vanadin. [5]  
 • FinnCobalt Oy har uppdaterat Eurobattery Minerals med ytterligare analysresultat från sommarens borrprogram vid Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet (”Hautalampi”, ”projektet”) i östra Finland. Borrningar har bekräftat en betydande utbredning av den kända mineraliseringen från 800 meter till 1400 meter längs dess förlängning nordost om den historiska mineralresursen. Mineraliseringen kan ha ytterligare en fortsättning horisontellt och mot djupet. [6]
 • Eurobattery Minerals har meddelat att FinnCobalt Oy har lämnat in en plan gällande Hautalampiprojektets miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Norra Karelens närings-, trafik- och miljöenhet. [7]
 • Eurobattery Minerals meddelade att Södra Savolax Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) har beviljat FinnCobalt Oy ett utvecklingsbidrag på 630 000 EUR (6,4 MSEK) för sitt gruvprojekt med bearbetningsanläggning vid Hautalampi i Finland. Beviljade medel kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden. [8]

Viktiga händelser efter perioden

 • Bolaget har meddelat att det expanderar till Börse Stuttgart, under symbolen EBM, genom att förlänga sin notering från Nordic Growth Market (NGM) i Sverige. Bolaget har också meddelat att det öppnar ett kontor i Berlin under första kvartalet 2021. Bolaget kommer även fortsättningsvis att vara ett svenskt aktiebolag med huvudsäte i Stockholm. [9]
 • FinnCobalt Oy har redovisat de slutliga analysresultaten från sommarens borrprogram vid Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet i östra Finland för Eurobattery Minerals. Borrningarna har bekräftat en omfattande utvidgning av resurspotentialen från 800 till 1400 meter längs strykningsriktningen nordost om den historiska mineralresursen, samt en förlängning av den västligaste mineraliserade zonen i sydvästlig riktning mot den historiska mineralresursen Hautalampi. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av FinnCobalt Oy. [10]
 • Bolaget har redovisat ett positivt första resultat från sitt samarbete med AGH University of Science and Technology i Krakow kring utvecklingen av optimal teknik för utvinning av vanadin och sällsynta jordartsmetaller (REE) från mineraler i alunskiffer. Tekniken som utvecklats möjliggör en hållbar och kostnadseffektiv anrikning av vanadin och REE vid relativt låga temperaturer utan användning av kemikalier. Forskningen har visat att de tidigare bekräftade stora mängderna vanadin i Fetsjöns alunskiffrar är bundna till mineralen rutil och glimmer samt till vissa lermineral. [11]

Sammanfattning av Roberto García Martínez VD ord:

”Det fjärde kvartalet avslutar ett mycket aktivt år för Eurobattery Minerals. Jag är stolt över bolagets framsteg under 2020 mot vår vision att utgöra grunden i värdekedjan för batteriproduktion och elfordon genom att producera etiska och fullt spårbara batterimineraler från Europa.

Jag vill särskilt lyfta fram vår utveckling i Finland under kvartalet där vi fick de slutliga resultaten från borrningsprogrammet vid Hautalampiprojektet som bekräftar en omfattande utvidgning av resurspotentialen. Utöver detta har samma projekt fått ett utvecklingsbidrag och vi har även lämnat in miljökonsekvensbeskrivningen – sammanfattningsvis, vi är redo för nästa steg i Hautalampi”.

Eurobattery Minerals AB bokslutskommuniké januari – december 2020 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats:

https://investors.eurobatteryminerals.com/ekonomiska-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez,vd

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari2021 kl. 08:00 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] Eurobattery Minerals blir medlem i globalt initiativ för ansvarsfull gruvdrift. Pressmeddelande 7 oktober 2020.

[2] Nytt undersökningstillstånd reserverat i Finland. Pressmeddelande 14 oktober 2020.

[3] Eurobattery Minerals tillförs cirka 22,7 MSEK genom optionsinlösen. Pressmeddelande 16 oktober 2020.

[4] Eurobattery Minerals stöder Uppsala universitets Vinnova-ansökan om ny vetenskaplig metod för utvinning av batterimineral. Pressmeddelande 19 november 2020.

[5] Forskningsprojekt om vanadin i Eurobattery Minerals fyndighet i Fetsjön går in i nästa fas. Pressmeddelande 25 november 2020.

[6] Analyser bekräftar en fortsättning på mineralresursen i Hautalampiprojektet Pressmeddelande 30 november 2020.

[7] FinnCobalts gruvprojekt Hautalampi har utarbetat och lämnat in en plan för projektets miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Pressmeddelande 14 december 2020.

[8] Hautalampiprojektet i Finland beviljas 6,4 MSEK i utvecklingsstöd. Pressmeddelande 16 december 2020.

[9] Eurobattery Minerals expanderar till Tyskland via parallellnotering och nytt kontor. Pressmeddelande 15 januari 2021.

[10] Uppgradering av mineralresursen i Hautalampiprojektet i Finland. Pressmeddelande 25 januari 2021.

[11] Forskningssamarbete har identifierat en hållbar och kostnadseffektiv metod för anrikning av vanadin från alunskiffrar i Fetsjön. Pressmeddelande 1 februari 2021.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com