bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
3 januari, 2024

Eurobattery Minerals offentliggör EU-tillväxtprospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) beslutade den 22 november 2023 om en företrädesemission av units om cirka 29,3 MSEK (”Företrädesemissionen”) vilken godkändes av extra bolagsstämman den 27 december 2023. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Bolaget upprättat ett EU-tillväxtprospekt som offentliggjorts idag den 3 januari 2024. Teckningsperioden löper från och med den 8 januari till och med den 22 januari 2024.

EU-tillväxtprospekt
Styrelsen i Eurobattery har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets emissionssida, https://investors.eurobatteryminerals.com/emission-2024/, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, https://www.augment.se/offerings/, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, https://aqurat.se/. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på de ovan nämnda webbplatserna innan teckningsperioden inleds den 8 januari 2024. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, https://www.fi.se/.

Villkoren i korthet

  • Teckningskurs: 0,80 SEK per unit (0,40 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
  • Bruttolikvid: Cirka 29,3 MSEK vid full teckning i Företrädesemissionen, och ytterligare cirka 29,3–36,6 MSEK vid full teckning av de tillhörande teckningsoptionerna.
  • Villkor: En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5.
  • Handel i uniträtter på NGM Nordic SME: 8 januari – 17 januari 2024.
  • Teckningsperiod: 8 januari – 22 januari 2024.
  • Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: 24 januari 2024.
  • Säkerställande: 75,0 procent (cirka 22,0 MSEK) genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen återfinns i Bolagets EU-tillväxtprospekt.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobatterys hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com