bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
23 maj, 2022

Kallelse till årsstämma i Eurobattery Minerals AB

 Aktieägarna i Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236, kallas till årsstämma onsdagen den 22 juni 2022 kl 11.30 i Bird & Birds lokaler på Norrlandsgatan 15, 10 tr, i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 juni 2022, och
 • anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev under Eurobattery Minerals AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till catherine.laflamme@twobirds.com, senast den 16 juni 2022.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. Kopia av eventuell fullmakt och andra behörighetshandlingar bör bifogas anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 14 juni 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 16 juni 2022.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare företrädande 300 000 aktier föreslår att arvode till styrelsen utgår oförändrat med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 80 000 kronor vardera till de övriga styrelseledamöterna och samt föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare företrädande 300 000 aktier föreslår omval av Henrik Johannesson, Jan Olof Arnbom och Roberto García Martínez som styrelseledamöter samt omval av Henrik Johannesson som styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Närmare uppgifter om styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.eurobatteryminerals.com.

Aktieägare företrädande 300 000 aktier föreslår vidare omval av Stein Karlsen som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 20 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 15 719 503. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, med revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 12 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com senast två veckor före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Roberto Garcia Martinez, VD 

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Stockholm i maj 2022

Eurobattery Minerals AB (publ)

Styrelsen 

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com