bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
17 juni, 2024

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Årsstämman 2024 i Eurobattery Minerals AB ("Bolaget") hölls idag den 17 juni 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Kallelsen samt fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets webbplats, investors.eurobatteryminerals.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren DH Invest AB, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren DH Invest AB, om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 420 000 kronor, varav 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren DH Invest AB, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren DH Invest AB, att omvälja Eckhard Cordes, Jan Olof Arnbom och Roberto Garcia Martinez som styrelseledamöter. Jan Olof Arnbom valdes till styrelseordförande.

Baker Tilly MLT Kommanditbolag omvaldes till revisor. Baker Tilly MLT Kommanditbolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Stein Karlsen kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av § 8 i bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett nytt andra stycke i § 8 i bolagsordningen enligt nedan.

§ 8 Ny lydelse

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen enligt nedan.

§ 4 Ny lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

§ 5 Ny lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Beslut om nyemission av prestationsaktier till Bolagets verkställande direktör
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av prestationsaktier till Bolagets verkställande direktör, Roberto Garcia Martinez. Det fullständiga förslaget återfinns i kallelsen till årsstämman 2024 som offentliggjordes den 16 maj 2024.

Beslut om incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör. Det fullständiga förslaget återfinns i kallelsen till årsstämman 2024 som offentliggjordes den 16 maj 2024.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com