bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
6 februari, 2019

Bokslutskommuniké för 2018

________________________________________________________________                         

  • Ny storägare och industriell partner i Caldera Ridge Capital Ltd genom riktad emission på 29%.
  • Beviljade förlängning av undersökningstillstånden för Fetsjön och Ormbäcken i ytterligare 3 år.
  • Beviljade 5 nya undersökningstillstånd gällande i 3 år.
  • Periodens resultat för helåret uppgick till -3 483 Tkr.

Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag som är listat på Spotlight (ticker: ORE) sedan 2015. Affärskonceptet är att erhålla undersökningstillstånd, utföra värdeskapande arbeten i egen regi och sedan sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större aktörer innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen tar vid. Mer information finns på www.orezone.se

Orezone AB  ·  Box 262  ·  233 23  Svedala  ·  info@orezone.se 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för räkenskapsåret januari till december 2018 uppgick till 0 Tkr. Resultatet uppgick till -3 483 Tkr. Resultatet för fjärde kvartalet 2018 uppgick till -838 Tkr.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Orezone bedriver mineralprospektering med fokus på norra Sverige. Affärsidén är att identifiera, förvärva och förädla potentiella fyndigheter och därigenom skapa mervärden i bolagets olika projekt.

I projektportföljen finns 7st undersökningstillstånd om 2 517 hektar över potentiella mineraliseringar i norra Sverige, däribland i Fetsjön-Ormbäcken området, per 20181231.

Orezone utvärderar kontinuerligt nya områden som faller inom bolagets strategi. Samtliga nuvarande objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur. 

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,

Sedan i somras har oerhört mycket positivt hänt i bolaget och vi har tagit många steg i riktningen att bli ett högkvalitativt prospekteringsföretag listat i Sverige men med verksamhet även utanför Sverige.

Ett av de viktigaste stegen togs den under hösten på en extra bolagsstämma där vi genom en riktad nyemission fick in Caldera Ridge Capital Ltd som ny storägare och samarbetspartner.

Att få Caldera Ridge Capital Ltd (CRC) som ny storägare känns mycket bra och är av högsta vikt för de projekt som idag finns i Orezone då de behöver utvärderas på en mycket djupare plan än vad som kunnat göras tidigare.

Bergsstaten beviljade vår ansökan gällande förlängning av bolagets undersökningstillstånd i Fetsjön och Ormbäcken med en period på 3 år, detta är mycket glädjande att vi kan fortsätta vårt påbörjade arbete där.

Bergsstaten beviljade även vår ansökan om 5st nya undersökningstillstånd som alla är mycket intressanta gällande halterna av basmetaller, geologiskt/geofysiskt underlag gällande detta har inhämtats vid SGU:s mineralinformationskontor i Malå.

Under sommaren kommer vi börja med geologisk kartering och lämpliga markgeofysiska mätningarna i alla områden för att under 2020 ev göra provborrningar mm.

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!

Februari 2019

Martin Liljestrand, Verkställande direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Händelser under årets fjärde kvartal

Under perioden har bolagets styrelse fortsatt att planera inför kommande arbeten gällande våra undersökningstillstånd.

Händelser efter periodens utgång

Inga händelser att notera

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Under året har 0 Tkr investerats i bolagets undersökningstillstånd.

Kommentarer till räkenskaperna

Resultat per aktie uppgick till – 0,01 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,03 kr. Soliditeten uppgick till 92 %. Likvida medel var vid periodens början 224 Tkr och vid periodens slut 4 628 Tkr.

Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.  

Aktien

Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 5 036 259,38 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 251 812 969 st.  

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015, vilket alltså blev första handelsdag. Kortnamn för aktien är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning fanns 2 185 st aktieägare den sista december 2018.

Anställda

I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser utförs av inhyrda konsulter och entreprenörer.

Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av förekomsterna.

Årsstämma och årsredovisning

Datum och plats för årsstämman meddelas på bolagets hemsida senare. Årsredovisning för 2018 publiceras på Orezones hemsida senast tre veckor före stämman. Årsredovisningen kommer även att hållas tillgänglig i tryckt format på bolagets kontor och skickas med post till de aktieägare som önskar få den hemsänd.

Utdelning

Styrelsen avser föreslå kommande årsstämma att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Redovisningsprinciper

Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Granskningsrapport

Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för januari – mars lämnas torsdagen den 23 maj 2019     

Delårsrapport för januari – juni lämnas torsdagen den 15 augusti 2019

Delårsrapport för januari – september lämnas torsdagen den 21 november 2019

Bokslutskommuniké för 2019 lämnas torsdag den 6 februari 2020 

Svedala den 4 februari 2019

Orezone AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta VD Martin Liljestrand, mobil 070 355 15 60

E-post: vd@orezone.se

RESULTATRÄKNING

Tkr 2018 2017 2018 2017
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -664 -291 -2 836 -886
Personalkostnader -92 0 -565 0
Rörelseresultat -756 -291 -3 401 -886
Räntenetto -82 0 -82 0
Resultat före skatt -838 -291 -3 483 -886
PERIODENS RESULTAT -838 -291 -3 483 -886

BALANSRÄKNING

Tkr 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 2 761 2 761
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 79 242
Övriga omsättningstillgångar 263 154
Kassa & Bank 4 628 224
Summa tillgångar 7 731 3 381
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 7 137 1 657
Kortfristiga skulder 594 1 724
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 731 3 381

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Tkr 2018 2017
jan-dec jan-dec
Eget kapital vid periodens ingång 1 657 2 543
Nyemission 8 963 0
Periodens resultat -3 483 -886
Eget kapital vid periodens utgång 7 137 1 657

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr 2018 2017
jan-dec jan-dec
Periodens rörelseresultat -3 481 -886
Erlagd ränta -82 -
Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -3 483 -886
Förändring av rörelsefordringar -109 -35
Förändring av rörelseskulder -380 739
Kassaflöden från den löpande verksamheten -3 972 -182
Kassaflöden från investeringsverksamheten 162 -773
Kassaflöden från finansieringsverksamheten 8 214 750
Årets kassaflöde 4 404 -205
Likvida medel vid periodens början 224 429
Likvida medel vid periodens slut 4 628 224

NYCKELTAL OCH AKTIEDATA

2018 2017
jan-dec jan-dec
Genomsnittligt eget kapital period (Tkr) 4 397 2 100
Genomsnittligt totalt kapital period (Tkr) 5 556 3 079
Räntabilitet på eget kapital (%) -79 -42
Räntabilitet på totalt kapital (%) -61 -29
Soliditet (%) 92 49
Resultat per aktie (kr) -0,01 -0,01
Eget kapital per aktie (kr) 0,03 0,03
Kassalikviditet (%) 823 22
Totalt antal aktier 251 812 969 59 595 736

Nyckeltalsdefinitioner

Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital.
Räntabilitet på eget kapital: Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital.
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning.
Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier.
Eget kapital per aktie: Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen.
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder.

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com