bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
24 maj, 2018

Delårsrapport januari – mars 2018

  • Orezone AB arbetar aktivt med att söka industriella partners för att driva Fetsjön-
    Ormbäcken projektet vidare enligt fastställd plan.
  • Extra bolagsstämma rörande Företrädesemission hölls den 14 mars
  • Ny geologisk konsult knyts till bolaget
  • Resultatet för januari – mars 2018 uppgick till – 131 Tkr.

Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag som är listat på AktieTorget
(ticker: ORE) sedan 2015. Affärskonceptet är att erhålla undersökningstillstånd,
utföra värdeskapande arbeten i egen regi och sedan sälja objekten eller ingå
samarbetsavtal med större aktörer innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen
tar vid. Mer information finns på www.orezone.se


OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Resultatet för perioden januari till mars 2018 uppgick till -131 Tkr. Resultatet för
första kvartalet 2018 uppgick till -131 Tkr. Nettoomsättningen under perioden var 0 Tkr.

VERKSAMHETSÖVERSIKT
Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte
att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i
prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid
kommersiellt lämpliga tidspunkter. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta
jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt
ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur.

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,

Mitt stora arbete har under första kvartalet handlat i stort om att få till en
företrädesemission, vilket en extra bolagsstämma beslutade om 14 mars.

Syftet är att finansiera fortsatta och fördjupande undersökningar inom Fetsjön -
Ormbäcken området samt att kunna fortsätta Bolagets långt framskridna arbete med att
söka industriella partners för att driva Fetsjön - Ormbäckenprojektet vidare.

Jag har även lagt stort fokus på att hitta en ny geologisk konsult att jobba med och det
har vi lyckats med genom att knyta till oss Jan-Olof Arnbom. Jan-Olof har ett mångårigt
förflutet inom hos Sveriges geologiska undersökning (SGU), bland annat som chef för
enheten för Gruvnäring.

Under våren och sommaren skall vi nu, tillsammans med Jan-Olof, bedriva fortsatta och
fördjupande undersökningar inom FetsjönOrmbäcken området samt påbörja ytterligare
lakningsförsök.

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!

Maj 2018

Lars Blixt
Verkställande direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Under perioden har aktiva dialoger med industriella sammarbetspartners har inletts.

Extra bolagsstämman i Orezone beslutade den 14 mars 2018 om nyemission av aktier
med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Orezone AB knyter till sig Jan-Olof Arnbom som geologisk konsult för bolaget.
Jan-Olof har ett mångårigt förflutet inom hos Sveriges geologiska undersökning (SGU),
bland annat som chef för enheten för Gruvnäring.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Företrädesemissionen övertecknades till cirka 114 procent. Aktier motsvarande cirka 88
procent av företrädesemissionen har tilldelats personer som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter.
Därtill har aktier motsvarande ca 12 procent av företrädesemissionen tilldelats personer
som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader om
cirka 0,5 MSEK.
Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk.

ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Investeringar i utvecklingsarbeten uppgår till 0 Tkr under första kvartalet, totalt
under 2018 uppgår investeringarna till 0 Tkr.

Kommentarer till räkenskaperna
Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,03
kr. Soliditeten uppgick till 40 %. Likvida medel var vid periodens början 220 Tkr och vid periodens slut 55 Tkr.

Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets
ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.

Aktien
Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015. Kortnamn för aktien är ORE och
ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning hade Orezone cirka
4 000 aktieägare vid periodens utgång.

Anställda
I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret.
Geologiska tjänster såsom geofysiska mätningar, kärnborrning och kemiska analyser
av bergprover utförs av konsultföretag, borrentreprenörer och certifierade
laboratorier.

Framtida utveckling
Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella
råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar
inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av
förekomsterna.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter
som bolag aktiva inom prospekteringsbranschen ofta ställs inför. Branschen är
kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en
gynnsam utveckling av bolaget och verksamheten. Orezones koncept bygger på att
uppgradera projekt för försäljning eller finna partners som i en eller annan form skall
tillföra nytt kapital.

Bolaget har funnit indikationer på förekomster av olika metaller på flera ställen men
har ännu inte kunnat fastställa den kommersiella potentialen. Trots att insamlade data
fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant finns alltid risken att positiva resultat
uteblir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal
undersökta områden har kommersiell potential och innebär därför en betydande
ekonomisk risk. Därtill skall beaktas att Orezone befinner sig i ett tidigt skede av sin
verksamhet.

Redovisningsprinciper
Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens
allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av
redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Granskningsrapport
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för januari – juni lämnas torsdagen den 16 augusti 2018.
Delårsrapport för januari – september lämnas torsdagen den 22 november 2018.
Bokslutskommuniké för 2018 lämnas torsdagen den 21 februari 2019.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets hemsida
www.aktietorget.se och på www.orezone.se.

23 maj 2018
Orezone AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Lars Blixt.
Telefon
E-post: info@orezone.se

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com