bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
20 maj, 2020

Eurobattery Minerals AB publicerar kvartalsrapport januari–mars 2020

Första kvartalet 2020 (samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Rörelseintäkterna efter avskrivningar/nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 248 KSEK (-2 104 KSEK).
 • Resultatet per aktie efter avskrivningar/nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -0,23 SEK (-0,08 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 564 KSEK (-1 564 KSEK).
Viktiga händelser under perioden
 • Under perioden fick bolaget de slutliga analysresultaten från de nyligen genomförda borrningarna vid Castrizförekomsten omfattande fyra borrhål om 998 m och som är en del av nickel-kobolt-koppar (Ni-Co-Cu)-projektet i nordvästra Spanien.
 • Prospekteringar har bekräftat att det finns stora områden av ultramafisk bergart med förhöjda halter av nickel. Anomala nivåer av nickel konstateras längs en zon på mer än 700 meters längd och 700 meters bredd. Några av de viktigaste analyserna från de fyra borrhålen är följande:
 • 69 meter @ 0,30 % Ni, 0,04 % Cu och 0,01 % Co från 78 m (19DD0001)
 • 24,5 m @ 0,30 % 0 Ni, 0,12 % Cu och 0,01 % Co från 14,5 m (19DD0002)
 • 75 m @ 0,24 % Ni, 0,04 % Cu och 0,01 % Co från 131,5 m (19DD0003)
  • inklusive 9m @ 0,44 % Ni, 0,14 % Cu och 0,02 % Co från 191,5m
 • 28,8m @ 0,20% Ni, 0,14% Cu och 0,01 % Co från 6,8m (19DD0004)
 • Studier av mineralinnehållet från borrhålen i Castriz har påbörjats för att beräkna potentialen för utvinning av nickel med hållbara och konventionella metoder. De slutliga resultaten av mineralstudierna väntas i början av andra kvartalet 2020.
 • Samarbetet mellan Uppsala Universitet och AGH University of Science and Technology i Krakow om möjligheten att utvinna vanadin från bergartssekvenser vid Fetsjön i Västerbotten har kommit fram till att en typ av mineralet rutil är en bärare av vanadin. Nu pågår arbetet med att fastställa möjligheterna för hållbar utvinning av vanadin.
 • Bolaget har också blivit utvalt att delta i EU-projektet S3-MINE. Det främsta målet med S3-MINE är att utveckla och genomföra pilotprojekt inom gruvnäringen vid tio olika anläggningar i sex EU-länder för att visa på möjligheter med att införa innovativ digital teknik i hela gruvans livscykel. Syftet är att öka effektiviteten, valmöjligheten och lönsamheten i gruvans drift, samtidigt som miljöpåverkan likväl som hälso- och säkerhetsproblem minimeras. Som en av de utvalda medlemmarna i S3-MINE-projektet kan bolaget ansöka om finansiellt stöd från en fond som är avsatt för detta projekt.
 • Bolaget leder verksamheten och hanterar sin finansiella position på ett säkert sätt under den rådande situationen med COVID-19. Bolagets projekt har inte påverkats eftersom verksamheten framför allt består av skrivbordsstudier. Externa laboratorieaktörer kan utföra analys av tester med minimala dröjsmål.
Viktiga händelser efter perioden
 • Företaget offentliggjorde de preliminära resultaten från analyser av nickelsulfidmineral av mineraliserade prover från nyligen genomförda borrningar i Castriz i Galicien i norra Spanien. Analysmetoder som skiljer mellan nickel i sulfidmineral och nickel i icke-sulfidmineral har visat att i genomsnitt 87% av tidigare rapporterade nickelhalter är knutna till nickelsulfidmineral.
 • Företaget har tecknat ett investerings- och aktieägaravtal innefattande en option för ett stegvis förvärv av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy, 100-procentig ägare av Hautalampi nickel-kobolt-koppar-projektet i östra Finland.
 • Styrelsen för BAT har beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 27 maj 2020 att genomföra en företrädesemission av högst 1 938 938 units (”Företrädesemissionen”) . En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption (”Unit”). Teckningskursen för en Unit är 24,00 SEK, varigenom BAT vid full teckning i Företrädesemissionen skulle erhålla cirka 46,5 MSEK före emissionskostnader. För varje fem (5) befintliga aktier erhålls en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. Teckningsperioden löper mellan 29 juni – 14 juli 2020. Företrädesemissionen är säkerställd till 23,3 MSEK genom teckningsförbindelser om 6,0 MSEK, från bland annat Bolagets VD och den resterande delen genom garantiförbindelser.
Sammanfattning av VD-ordet:
 • Som ett resultat av COVID-19-pandemin har bolaget anpassat sitt arbete så att de olika projekten nu drivs på distans. Företaget slutförde allt nuvarande fältarbete före pandemin och att alla medarbetare och konsulter är friska och befinner sig i sina hem.
 • Vi fortsätter att utvärdera borresultaten och konsekvenserna för mineralfyndigheterna vid Castriz och det större Corcel-projektet, som innefattar förekomsterna i Monte Mayor och Monte Castello.
 • Mineralstudierna som genomförs av Uppsala Universitet och AGH University of Science & Technology i Krakow om möjligheten att utvinna vanadin vid BATs projekt Fetsjön i Västerbotten har gett oss ökad kunskap om vanadinkällan. Nästa steg är att bedöma de tekniska och ekonomiska konsekvenserna.
 • Under kvartalet blev vi medlemmar i det EU-finansierade pilotprojektet S3-MINE som ska stödja hållbar gruvdrift. Det är specifikt BATs projekt I Fetsjön I Västerbotten som har kvalificerats för stöd.
 • Vi kommer att utveckla våra projekt och bredda vår prospektering och utvinning av råmaterial för att bli en viktig grundpelare för den europeiska batteriindustrin för elfordon.
Eurobattery Minerals AB kvartalsrapport januari – mars 2020 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats: https://investors.eurobatteryminerals.com//ekonomiska-rapporter/    För ytterligare information, vänligen kontakta: Roberto García Martínez, VD E-post: roberto@eurobatteryminerals.com Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 08:00 CEST. Kort om Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com