bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
14 juni, 2017

Stämmokommuniké för årsstämma i Orezone

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningarna för bolaget enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 1 350 770 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Claes Lindqvist, Otto Persson samt Martin Liljestrand och Johan Paulsson nyvaldes till ordinarie styrelseledamot. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Claes Lindqvist till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 70 000 kronor vardera och styrelsens ordförande ska erhålla 150 000 kronor i styrelsearvode. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla något styrelsearvode. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning innebärande att bolagsstämma även kan hållas i Stockholm, Malmö och Göteborg oaktat att styrelsens säte är i Vilhelmina.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission med högst 29 800 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission med högst 6 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2016 kan rekvireras från bolaget. Den finns även tillgänglig på www.orezone.se. Rapport för första halvåret 2017 lämnas torsdagen den 17 augusti 2017.

Stockholm 14 juni 2017

Orezone AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta VD Johan Paulsson, tel 070 7105360. E-post: info@orezone.se 

Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com